VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro prodej ebooků (elektronických knih), meditace (zvukových záznamů),online kurzů a programů, vzdělávacích programů a jednodenních, či víkendových setkání v kruhu.

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro nákup ebooků (elektronických knih) a online návodů a kurzů (dále výše uvedené společně označováno i jako „digitální obsah“) a dále pro objednávku služeb (konzultací v oblasti osobního rozvoje, osobních setkání v rámci vzdělávacích programů, či jednodenních a víkendových setkání v kruhu - dále též jako "služby") a dále pro objednávku obrazů vystavených, obrazů dle zadání, ručně vyrobené amulety a talismany (dále uváděné jako zboží) přes webové rozhraní www.lenkabartkova.cz
Nákup digitálního obsahu, služeb a zboží probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího. Ujednání, která jsou v Kupní smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text Kupní smlouvy je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem digitálního obsahu, služeb nebo s užíváním internetových stránek www.lenkabartkova.cz souvisí.
Přeji si, aby pro vás moje služby, zboží i digitální obsah (společně označováno jako "produkty") byly přínosné a aby čas strávený na mých webových stránkách byl pro vás příjemný a abyste přesně věděli, co u mě na webových stránkách naleznete, jak celý proces nákupu produktu od jeho výběru až po dodávku probíhá, co můžete očekávat a jak vyřeším vaše požadavky. Toto vše naleznete v těchto VOP.
VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než u mě nakoupíte. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte mě ještě před objednáním produktu. Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Vzájemná komunikace je nejlepším způsobem, jak eliminovat případné budoucí nejasnosti mezi námi. Tím, že kliknete na tlačítko „Objednat s povinností platby“ nebo "Potvrďte nákup" mi totiž dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem obchodu a spolupráce, jaký zde popisuji.
Ve VOP máte k dispozici všechny podstatné informace. Pro rychlejší orientaci je tu obsah:
Obsah VOP:

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek. 

II. Důležité pojmy (definice) 2

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy. 3

IV.Cena produktů a platba. 4

V. Dodací podmínky produktů. 5

VI. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem a ochrana autorských práv   7

VII. Odstoupení od kupní smlouvy. 7

VIII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád.. 9

IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů.. 10

X. Spotřebitelské recenze. 10

XI. Závěrečná ustanovení 10

 

II. Důležité pojmy (definice)

PRODÁVAJÍCÍ.
Prodávajícím je fyzická osoba:

Ing. Lenka Bartková

IČ: 62268767

S místem podnikání (shodný s adresou pro doručování): Mnichově 281, 79326 Vrbno pod Pradědem - Mnichov

Zapsaná v živnostenském rejstříku od 14.3.1995

Kontaktní telefon: 774 714 857

Adresa pro doručování elektronické pošty: info@lenkabartkova.cz

KUPUJÍCÍ. Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.lenkabartkova.cz uzavře se mnou jako Prodávajícím Kupní smlouvu, a tím koupí některý z produktů. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba – OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) anebo spotřebitel.
SPOTŘEBITEL. Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budu mít zato, že Kupní smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel.
SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA. Je to Kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému Kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li Kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.
SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. Je to taková Kupní smlouva, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.
ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Kupující objednává produkty přes webové rozhraní, tj. skrze automatický objednávkový systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře.
POPIS PRODUKTŮ. Na webovém rozhraní je uveden podrobný popis nabízených produktů včetně uvedení toho, co obsahují, komu jsou určeny, co Kupujícímu mohou přinést a v jakém formátu je poskytovány, případně, zda jsou pro jejich efektivní používání a absolvování nutné ještě nějaké další podmínky. Je zde i podrobný popis bonusů, které jsou k jednotlivým produktům poskytnuty. Veškeré prezentace uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako Prodávající nejsem povinna uzavřít Kupní smlouvu ohledně těchto produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije. 
OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ. Pro objednání produktů přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte údaje pro fakturaci (zejména e-mailovou adresu pro dodání produktu, případně jméno, příjmení, adresu, u
podnikatelů IČO, případně DIČ), zvolíte způsob úhrady a vyberete označením (zakliknutím), pokud je ve formuláři více produktů, vybraný produkt nebo produkty.
 

Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „POTVRĎTE NÁKUP“ nebo "Objednávám s povinností platby".

O obdržení objednávky vás budu informovat mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce nebo při registraci. Součástí tohoto mailu potvrzujícího obdržení vaší objednávky jsou platné obchodní podmínky ve formátu PDF. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je kupní smlouva uzavřena. Jakékoli změny uzavřené kupní smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou poté
možné jen na základě písemné dohody se mnou odeslané na moji elektronickou adresu.

O obdržení objednávky konzultace budete rovněž informováni automatickým e-mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce. Na základě takto zaslané objednávky vám pošlu e-mail, jehož součástí je rezervační kalendář, kde si sami vybíráte volný termín pro realizaci konzultace. Součástí tohoto e-mailu jsou platné obchodní podmínky ve formátu PDF. Jakmile si vyberete termín pro poskytnutí konzultace, potvrdím vám tento termín e-mailem do 24 hodin a zašlu způsob realizace vámi požadované služby. Doručením e-mailu s fakturou za požadované služby na vaši elektronickou adresu je kupní smlouva uzavřena.

Jakékoli změny uzavřené kupní smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou poté možné jen na základě písemné dohody se mnou odeslané na moji elektronickou adresu.

V pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.

Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z mé strany a tyto VOP. Smlouvu archivuji v elektronické podobě, není přístupná třetím osobám. Na vyžádání vám ji zašleme.

IV.Cena produktů a platba

CENA PRODUKTŮ. Na webovém rozhraní je vždy uvedena i aktuálně platná cena jednotlivých produktů. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. U digitálních produktů a služeb nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jeho dodáním. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím, než kliknete na tlačítko „POTVRĎTE NÁKUP“) je proto již konečnou cenou. U zboží jsou náklady na jeho doručení vypočteny pro každé zboží samostatně a jsou uvedeny (případně jejich varianty) u samotného produktu a následně v objednávce.
Sjednaná kupní cenou je cena uvedená u produktu v okamžiku odeslání vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Kupní smlouvy, pak nejsem povinna vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z mé strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.
Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna vám produkty dodat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny. Do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny zůstává produkt v mém vlastnictví.
ZPŮSOB PLATBY. Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby:
Bezhotovostně bankovním převodem na můj účet (platba trvá většinou 1 – 2 pracovní dny): pokyny k platbě, v podobě zálohové faktury, obdržíte v mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán či konzultace co nejdříve realizována.
Bezhotovostně platebními kartami VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro (platba se provede ihned).
Online bankovním převodem (platba se provede ihned).
Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAYs.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o. Tyto údaje se mnou uvedená společnost nesdílí a
nemám k nim přístup.

Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých. „V případě objednávek ze zahraničí se kupní cena hradí v Eurech.“

SPLATNOST KUPNÍ CENY.
V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 7 dnů od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě, v zálohové faktuře. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet.

Takto uhrazená částka je zálohou na kupní cenu ve výši 100% kupní ceny a o přijetí platby vám přijde e-mailem potvrzení o přijaté platbě. V příloze tohoto e-mailu obdržíte fakturu, která zároveň slouží i jako dodací list. Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

Vybrané digitální produkty je možné platit také formou splátkového kalendáře dle podmínek uvedených u daných produktů. Jednorázová úhrada je oproti splátkovému kalendáři cenově zvýhodněna. Uzavřením smlouvy se kupující zavazuje uhradit celou cenu produktu bez ohledu na to, zda produkt plně využije či nikoliv (např. neúčastní se všech setkání v rámci kurzu, předčasně ukončí účast v kurzu apod.). V případě rozdělení ceny produktu do několika splátek je kupující povinen uhradit všechny předepsané splátky. V případě neuhrazení navazujících plateb bude kupujícímu odebrán přístup k objednanému produktu (do členské sekce nebo podpůrné skupiny kurzu) bez nároku na vrácení již uhrazené splátky nebo splátek.

V. Dodací podmínky produktů

1. ZPŮSOB DODÁNÍ PRODUKTU. Je-li produktem digitální produkt ve formátu .docx nebo .pdf nebo mp3, bude vám po uhrazení kupní ceny na vámi sdělenou elektronickou adresu zaslán odkaz v podobě adresy webové stránky, na které je možno obsah stáhnout či otevřít. Je-li produktem online návod, program nebo kurz, po uhrazení kupní ceny vám bude vytvořen uživatelský účet na webovém rozhraní a budou vygenerovány a na vámi sdělenou elektronickou adresu zaslány přístupové údaje k vašemu uživatelskému účtu (podmínky užívání jsou uvedeny v čl. VI těchto VOP). V případě, že je pro všechny přihlášené kurz otevírán ve stejný den, obdržíte po zaplacení e-mail s informacemi o tom, kdy program nebo kurz začíná a v den zahájení programu nebo kurzu vám budou zaslány přístupové údaje. Po přihlášení s využitím přístupových údajů vám bude digitální obsah (on-line kurz) dodán zpřístupněním členské sekce. Je-li to s ohledem na návaznost obsahu efektivní, budou vám jednotlivé lekce zpřístupňovány postupně, dle harmonogramu uvedeného na „nástěnce“ členské sekce on-line kurzu. Při koupi konzultace vám po uhrazení přijde emailem odkaz na rezervační kalendář. Rezervační kalendář je možné vyplnit prostřednictvím webového rozhrani>> https://www.supersaas.cz/schedule/Lenka_Bartkova/Konzultace_-_rezervace. Při koupi vzdělávacího kurzu, víkendového nebo jednodenního setkání v kruhu vám bude zaslána faktura ve formátu pdf po zaplacení kupní ceny na e-mail, který jste zadali v objednávkovém formuláři jako příloha e-mailové zprávy. Tato faktura slouží jako potvrzení Vaší registrace na daný kurz. Při koupi zboží vám bude zasláno potvrzení o přijetí objednávky na Vámi uvedený e-mail a zaslána faktura ve formátu pdf po zaplacení kupní ceny na e-mail, který jste zadali v objednávkovém formuláři jako příloha e-mailové zprávy. Zároveň bude následovat e-mail s informací, že bylo zboží odesláno na Vaši adresu uvedenou v objednávkovém formuláři.

 

2. DODACÍ LHŮTA. Délka dodací lhůty závisí na vybraném typu produktu a na Vámi zvoleném způsobu platby. U digitálního obsahu platí, že je-li platba prováděna běžným bankovním převodem, bude produkt, u kterého je uvedeno "okamžitý přístup" dodán nejpozději následující pracovní den poté, kdy bude platba připsána na můj bankovní účet. Výjimkou může být dodání produktu v případě, kdy neuvedete u své platby správný variabilní symbol. V takovém případě se může dodání produktu zdržet, protože nedojde k automatickému spárování platby s objednávkou. U služby konzultace bude služba poskytnuta ve vámi zvoleném termínu v rezervačním kalendáři. On-line program nebo on-line kurz bude zpřístupněn nejpozději v den uvedený na příslušné prodejní stránce. Při koupi vzdělávacího kurzu Vám bude zaslána faktura ve formátu pdf  po zaplacení kupní ceny na e-mail jako příloha e-mailové zprávy. Datum a místo konání kurzu je uvedeno na faktuře a je shodné s datem a místem konání deklarovaném na webovém rozhraní www.lenkabartkova.cz. U produktů typu zboží, u kterého je uvedeno skladem, bude objednávka realizována a odeslána do 5 dnů od uhrazení této objednávky. U produktů realizovaných na zakázku bude dodací lhůta vždy podle individuální domluvy Kupujícího s Prodávajícím. V případě zpoždění způsobeného dopravcem Prodávající neodpovídá za způsobenou prodlevu. Kupující je povinen upozornit Prodávajícího, pokud zboží neobdrží ve stanovené lhůtě, aby mohl Prodávající sjednat okamžitou nápravu. V případě ztráty zboží při přepravě bude Kupujícímu vrácena uhrazená částka a objednávka bude s lítostí zrušena.

3. NÁKLADY NA DOPRAVU. U digitálního obsahu, služeb s ohledem na charakter těchto produktů nejsou účtovány žádné náklady na dopravu. U zboží jsou účtovány náklady spojené s jeho dopravou na uvedenou adresu. V případě vyzvednutí zboží na adrese Mnichov 281, 79326 Vrbno pod Pradědem – místo mého podnikání – nejsou účtovány žádné náklady. Po dodání digitálního produktu si prosím co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě prosím, abych mohla provést nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII těchto VOP.  Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .docx a pdf.

4. INFORMACE, PODPŮRNÉ MATERIÁLY A ZÁZNAMY. Veškeré informace a jakékoli písemné podklady, materiály, audio i video záznamy, doporučení, techniky a další metody předávané prodávající jsou určeny pouze pro účely plnění dané služby a pro osobní potřebu Kupujícího. Není dovoleno je bez písemného souhlasu Prodávající jakkoli sdělovat, předávat dál třetím osobám, upravovat, rozšiřovat a kopírovat je v celém či částečném rozsahu, používat je k jakýmkoli komerčním účelům či kdekoli publikovat. Prodávající i Kupující berou tímto na vědomí, že veškeré informace, které o sobě vzájemně získají v rámci plnění služby, jakou pokládány za důvěrné a jako s takovými s nimi budou nakládat.

5. ŠKODY VZNIKLÉ BĚHEM PŘEPRAVY. Kupující je povinen zkontrolovat stav zásilky v okamžiku jejího převzetí od kurýra. Pokud zjistíte, že je obsah poškozený nebo jsou viditelné stopy otevření, nepotvrzujte převzetí zásilky a požádejte kurýra o sepsání protokolu o poškození. Kupující je povinen co nejdříve informovat obchod o pokusu o doručení poškozené zásilky.

 
VI. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem a ochrana autorských práv.

Digitální obsah zasíláme pouze vám, jako Kupujícímu, na vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .doc a pdf. K přehrání obsahu v on-line kurzu ve členské sekci je nutné se přihlásit do vašeho uživatelského účtu zadáním přístupových údajů. Obsah přehrajete s pomocí internetového prohlížeče podporující audio přehrávání. Software musí obsahovat obvyklé zvukové kodeky. Pro on-line přehrávání obsahu je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Dále je nutné, aby váš hardware umožňoval zvukový výstup. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.
Produkty jsou vytvořeny s využitím mých znalostí a zkušeností a roků praxe. Jedná se o návody a doporučení a záleží jen na vás, jak je v praxi použijete a jakou péči a úsilí budete věnovat uvádění těchto informací do praxe. Proto nemohu odpovídat za to, jakých konkrétních výsledků na základě produktů sami dosáhnete. Produkty nenahrazují osobní konzultaci. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin.
UŽIVATELSKÝ ÚČET. Po zakoupení on-line kurzu obdržíte po úhradě ceny přístupové údaje k přihlášení do vašeho uživatelského účtu, tak jak je uvedeno v části o dodacích podmínkách (čl. V. VOP). Zavazujete se dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Jako Kupující se rovněž zavazujete udržovat vaše údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení vašich povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto VOP jsem oprávněna vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit. Rovněž tak v případě porušení vašich povinností týkajících se ochrany autorských práv. Není-li na webovém rozhraní při objednávce produktu uvedeno jinak, garantuji vám možnost přístupu do členské sekce zakoupeného online kurzu po dobu 1 roku od udělení přístupu, pak bude přístup do členské sekce zrušen bez předchozího upozornění.

VII. Odstoupení od kupní smlouvy 

1. Ze zákona může spotřebitel od smlouvy uzavřené distančním způsobem zpravidla odstoupit bez udání důvodů ve 14 denní lhůtě od uzavření kupní smlouvy. Protože mi však maximálně záleží na vaší spokojenosti, poskytuji vám nad rámec zákonných povinností garanci spokojenosti pro vybrané produkty. Máte možnost u vybraných produktů, u kterých je to výslovně uvedeno, ve lhůtě do 30 dnů od uzavření Kupní smlouvy odstoupit od této smlouvy bez uvedení jakéhokoli důvodu, pokud produkt nesplní vaše očekávání nebo i z jakéhokoli jiného důvodu. V takovém případě mě prosím o uplatnění garance spokojenosti informujte elektronicky na info@lenkabartkova.cz nebo písemně na adresu uvedenou v úvodu těchto VOP. V informaci uveďte, že využíváte právo ve 14, či 30denní lhůtě odstoupit od Kupní smlouvy v rámci garance spokojenosti a přiložte prosím, pokud možno i doklad o koupi produktu nebo sdělte aspoň datum nákupu, vaše identifikační údaje a údaj o tom, jaký produkt jste zakoupili. Odstoupit (využit garanci spokojenosti) lze jednoduše i vyplněním formuláře, který naleznete zde >> vzorovy-formular-odstoupeni-od-smlouvy. V případě použití vzorového formuláře vám bez zbytečného odkladu potvrdím jeho přijetí. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.
2. Uplatnění garance spokojenosti formou podle předchozího odstavce ve 14denní, či 30denní lhůtě znamená, že musí být odstoupení od Kupní smlouvy odesláno mailem na info@lenkabartkova.cz nebo odesláno poštou na moji adresu uvedenou v čl. II. odst. 1 VOP.
3. Jako Kupující můžete od Kupní smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo Kupní smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění (článek VIII. VOP). Jako Prodávající jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení vašich povinností z Kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv a v dalších případech stanovených zákonem. Pokud by ze strany Kupujícího nedošlo k úhradě kupní ceny ani ve lhůtě 10 dní po splatnosti, Kupní smlouva se uplynutím této lhůty ruší. V případě odstoupení od smlouvy jsem oprávněna vám okamžitě zrušit přístup do členské sekce.
4. Je-li Vám společně s produktem poskytnut dárek, bonus, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni mi poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě kupní ceny, není-li na webovém rozhraní uvedeno, že jsou posílány až po uplynutí lhůty garance spokojenosti.
5. Kupující i Prodávající jsou oprávněni objednanou službu zrušit před započetím plnění dané služby, a to písemně zasláním zprávy na elektronickou adresu druhé smluvní strany. Za zrušení objednané služby ze strany Kupujícího je považováno také nedostavení se na dohodnutou konzultaci do 15 minut od dohodnutého termínu zahájení konzultace. Zruší-li objednanou konzultaci Kupující alespoň 1 pracovní den a minimálně 24 hodin před dohodnutým zahájením plnění objednané konzultace, může požadovat náhradní termín pro plnění konzultace nebo vrácení uhrazené platby za nevyužitou konzultaci. Zruší-li Kupující objednanou konzultaci méně než 1 pracovní den a 24 hodin před dohodnutým zahájením plnění objednané služby, platba za nevyužitou konzultaci propadá ve prospěch Prodávající.
Dostaví-li se Kupující na dohodnutou konzultaci se zpožděním, zmeškaný čas se započítává jako využitý čas plnění služby. Dostaví-li se Prodávající na dohodnutou konzultaci se zpožděním, nahradí zmeškaný čas Kupujícímu v dvojnásobné délce. Zruší-li Prodávající dohodnutou konzultaci, nabídne Kupujícímu nejbližší možný volný termín pro její náhradní plnění. Kupující má právo rozhodnout se, zda využije službu v náhradním termínu, nebo mu bude vrácena platba za objednanou konzultaci v plné výši.

6.     Zruší-li Kupující objednanou účast na vzdělávací akci, či na živém setkání alespoň 5 pracovních dni  před dohodnutým zahájením vzdělávací akce, či setkání, může požadovat náhradní termín nebo vrácení uhrazené platby. Zruší-li Kupující objednanou účast na vzdělávací akci, či na živém setkání v době méně než 5 pracovních dní a minimálně 24 hodin před dohodnutým zahájením a objednané vzdělávací akce, či živého setkání, bude mu účtován poplatek 500 Kč ve prospěch Prodávající. Zruší-li Kupující objednanou účast na vzdělávací akci, či na živém setkání méně než 1 pracovní den a 24 hodin před dohodnutým zahájením vzdělávací akce, či živého setkání, platba za nevyužitou konzultaci propadá ve prospěch Prodávající. V případě nepředvídatelných událostí (karanténa, nemoc doložená potvrzením od lékaře apod.) bude vrácena Kupujícímu celá částka.

VIII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.
Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.
Jako Prodávající vám odpovídám, že produkt při převzetí nemá vady. Jste-li spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Jste-li spotřebitelem, odpovídám i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí produktu.
V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu produktu za nový anebo od Kupní smlouvy odstoupit. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nového produktu bez vad, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bych nebyla schopna vám nový produkt bez vad dodat, stejně tak i v případě, že bych nezjednala nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže. Vzhledem k charakteru produktu přichází v úvahu jako vada nedostupnost části obsahu, popřípadě chybějící nebo nečitelná část.
Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že produkt má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním nebo uložením produktu. U produktů typu zboží je vždy doložen návod, jak s produktem zacházet a k čemu je určen. Tento návod je také vždy uveden na webovém rozhraní v popisu produktu.
Pokud vám nebyl produkt (resp. u online kurzu přístupové údaje) dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam produkt (přístupové údaje) nenaleznete, uplatněte reklamaci dle následujícího odstavce.
Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci můžete uplatnit mailem na elektronickou adresu info@lenkabartkova.cz nebo zaslat písemně na adresu uvedenou v čl. II VOP. Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, nebo variabliní symbol objednávky, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení, jste-li spotřebitel.

IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

Máte-li k uzavřené Kupní smlouvě, jejímu plnění či mojí činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese info@lenkabartkova.cz
Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.
Pokud mezi mnou jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Uvádím, že nejsem vázána žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ).

X. Spotřebitelské recenze

Na Webu, prodejních stránkách, na mých profilech na sociálních sítích i v mailové a obdobné komunikaci se Spotřebiteli zveřejňuji reference na své Produkty. Tyto reference jsou vždy referencemi mých Kupujících a jsou zveřejněné s jejich souhlasem. Před zveřejněním reference vždy ověřuji, že jde o osobu, která si Produkt u mě zakoupila, a to kontrolou údajů v účetnictví (na zaplacených fakturách). Případně jde o reference, které jsem obdržela od mých Kupujících v rámci vyplnění zpětné vazby – dotazníku zaslaného Kupujícímu po dodání Produktu, resp. u on-line kurzu po jeho skončení. Dotazník je zasílaný přímo na kontaktní mail uvedený v databázi Kupujících a je tak zajištěno, že taková reference pochází od Kupujícího. Reference psané rukou a nascanované na webové rozhraní jsou reference, které poskytli klienti přímo na některé vzdělávací akci, či setkání v kruhu. U referencí z e-mailů, či sociálních sítí jsou identifikační údaje skryty z důvodu ochrany Kupujícího. Pravost těchto referencí je možné ověřit pouze u mne a to pouze orgány, které mají oprávnění přistupovat k osobním údajům.

XI. Závěrečná ustanovení

Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.
Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete na webové adrese kliknutím zde.
Vezměte prosím na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.
Tyto VOP jsou účinné od 25.7.2023